Điều hòa Panasonic

1.Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.000.000 VNĐ

2.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều (PU)

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-PU9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 8.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-PU12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 10.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-PU18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

3.Điều hòa Panasonic 2 chiều Invecter tiêu chuẩn (YZ)

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9UKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-YZ9UKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12UKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-YZ12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ24UKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-YZ24UKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

4.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều U

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.700.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều U24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

5.Điều hòa Panasonic dòng Inverter hai chiều cao cấp

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic dòng Inverter một hai chiều cao cấp 2019

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12UKH-8 12000BTU

Model: CU/CS-PU12UKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-U9TKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-U12TKH-8

Công suất: 12000TU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 9.000BTU

Model: PU9TKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 12.000BTU

Model: PU12TKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Model: PU18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N9SKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N12SKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều CU/CS-N24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ