Điều hòa Panasonic

1.Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.500.000 VNĐ

2.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều (PU)

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU9WKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU12WKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-XPU12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU18WKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-XPU18WKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter XPU24WKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-XPU24WKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9WKH-8M 9.000BTU

Model: CU/CS-PU9WKH-8M

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12WKH-8M 12.000BTU

Model: CU/CS-PU12WKH-8M

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18WKH-8M 18.000BTU

Model: CU/CS-PU18WKH-8M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24WKH-8M 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24WKH-8M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

3.Điều hòa Panasonic 2 chiều Invecter tiêu chuẩn (YZ)

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ9WKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-YZ9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ12WKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-YZ12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 13.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter YZ18UKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 20.100.000 VNĐ

4.Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều U

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U18VKH 18.000BTU

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter U24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.700.000 VNĐ

5.Điều hòa Panasonic dòng Inverter hai chiều cao cấp

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 22.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24VKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

6.Điều hòa Panasonic chuẩn bị ra mắt

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU9WKH-8M 9000BTU

Model: CU/CS-WPU9WKH-8M

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU12WKH-8M 12000BTU

Model: CU/CS-WPU12WKH-8M

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU18WKH-8M 18000BTU

Model: CU/CS-WPU18WKH-8M

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều wifi WPU24WKH-8M 24000BTU

Model: CU/CS-WPU24WKH-8M

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9WKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12WKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18WKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18WKH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24WKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24WKH-8

Công suất: 2400BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.400.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9VKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-PU9VKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12VKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-PU12VKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18VKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-PU18VKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-PU24VKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18WKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18WKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: Liên Hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24WKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24WKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: Liên Hệ