Máy áp trần

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG18ABAJ/AOGR18ADTH 18.000BTU

Model: ABG18ABAJ/AOGR18ADTH

Công suất: BTU

Giá bán: 21.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG24ABAJ/AOGR24ADTH 24.000BTU

Model: ABG24ABAJ/AOGR24ADTH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG30ABAW/AOG30AMBL 30.000BTU

Model: ABG30ABAW/AOG30AMBL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG36ABA3W/AOG36APA3L 36.000BTU

Model: ABG36ABA3W/AOG36APA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 42.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG45ABA3W/AOG45APA3L 45.000BTU

Model: ABG45ABA3W/AOG45APA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 44.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 1 chiều ABG54ABA3W/AOG54APA3L 54.000BTU

Model: ABG54ABA3W/AOG54APA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 50.800.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG18RBAJ/AOG18RNAKH 18.000BTU

Model: ABG18RBAJ/AOG18RNAKH

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 24.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG24RBAJ/AOG24RNAKH 24.000BTU

Model: ABG24RBAJ/AOG24RNAKH

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 28.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG30RBAW/AOG30RMCL 30.000BTU

Model: ABG30RBAW/AOG30RMCL

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 36.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG36RBA3W/AOG36RPA3L 36.000BTU

Model: ABG36RBA3W/AOG36RPA3L

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 40.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG45RBA3W/AOG45RPA3L 45.000BTU

Model: ABG45RBA3W/AOG45RPA3L

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 53.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần General 2 chiều ABG54RBA3W/AOG54RPA3L 54.000BTU

Model: ABG54RBA3W/AOG54RPA3L

Công suất: 54000BTU

Giá bán: 59.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V 13.000BTU

Model: FHNQ13MV1V/RNQ13MV1V

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V 18.000BTU

Model: FHNQ18MV1V/RNQ18MV1V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V 21.000BTU

Model: FHNQ21MV1V/RNQ21MV1V

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.400.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ26MV1/RNQ26MY1 26.000BTU

Model: FHNQ26MV1/RNQ26MY1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 26.300.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V 30.000BTU

Model: FHNQ30MV1V/RNQ30MV1V

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 26.500.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V 36.000BTU

Model: FHNQ36MV1V/RNQ36MV1V

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 30.200.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ42MV1/RNQ42MY1 42.000BTU

Model: FHNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 33.100.000 VNĐ

Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều FHNQ48MV1/RNQ48MY1 48.000BTU

Model: FHNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 36.200.000 VNĐ