Điều hòa nối ống gió Daikin

Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều hàng thường

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ09MV1 9.000BTU

Model: FDBNQ09MV1/RNQ09MV1

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ13MV1 13.000BTU

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ18MV1 18.000BTU

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 19.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ21MV1 21.000BTU

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDBNQ26MV1 26.000BTU

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Công suất: 26000BTU

Giá bán: 25.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ30MV1 30.000BTU

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 28.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ36MV1 36.000BTU

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 32.800.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ42MV1 42.000BTU

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất: 42000BTU

Giá bán: 35.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều FDMNQ48MV1 48.000BTU

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin 1 chiều inverter

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC71DVM 24.000BTU

Model: FBFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 30.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC85DVM 30.000BTU

Model: FBFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 31.900.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Model: FBFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC100DVM 34.000BTU

Model: FBFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC125DVM 45.000BTU

Model: FBFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 40.200.000 VNĐ

Điều hòa Daikin inverter 1 chiều FBFC140DVM 50.000BTU

Model: FBFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 43.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA50BVMV 18000BTU

Model: FBA50BVMA/RZF50CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 25.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA60BVMV 21000BTU

Model: FBA60BVMV/RZF60CV2V

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 32.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA71BVMA 24000BTU

Model: FBA71BVMA/RZF71CV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 33.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CVM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 39.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA100BVMV 36000BTU

Model: FBA100BVMV/RZF100CYM

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 41.900.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CVM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 43.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA125BVMV 45000BTU

Model: FBA125BVMV/RZF125CYM

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CVM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 47.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều inverter FBA140BVMV 50000BTU

Model: FBA140BVMV/RZF140CYM

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 49.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin 2 chiều hàng thường

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU

Model: FBQ71EVE/RQ71MV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 32.700.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU

Model: FBQ100EVE/RQ100MV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 39.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ125EVE 45.000BTU

Model: FBQ125EVE/RQ125MY1

Công suất: 45000BTU

Giá bán: 45.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU

Model: FBQ140EVE/RQ140MY1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 49.000.000 VNĐ

Điều hòa nối ống Daikin 2 chiều inverter

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA71BVMA 24.000BTU

Model: FBA71BVMA/RZA71BV2V

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 36.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBA100BVMA 34.000BTU

Model: FBA100BVMA/RZA100BV2V

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 42.500.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ50EVE 18.000BTU 1 pha

Model: FBQ50EVE/RZQS50AV1

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 30.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ60EVE 21.000BTU 1 pha

Model: FBQ60EVE/RZQS60AV1

Công suất: 21000BTU

Giá bán: 37.400.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ71EVE 24.000BTU 1 pha

Model: FBQ71EVE/RZQ71LV1

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 38.100.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 1 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100LV1

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 44.300.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ100EVE 34.000BTU 3 pha

Model: FBQ100EVE/RZQ100HAY4A

Công suất: 34000BTU

Giá bán: 45.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 1 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125LV1

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 48.200.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ125EVE 43.000BTU 3 pha

Model: FBQ125EVE/RZQ125HAY4A

Công suất: 43000BTU

Giá bán: 49.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 1 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140LV1

Công suất: 50000BTU

Giá bán: 52.600.000 VNĐ

Điều hòa nối ống gió Daikin Inverter 2 chiều FBQ140EVE 50.000BTU 3 pha

Model: FBQ140EVE/RZQ140HAY4A

Công suất: 500000BTU

Giá bán: 54.000.000 VNĐ