Điều hòa Multi LG

Điều hòa multi LG loại 1 chiều

Dàn nóng điều hòa multi LG A2UQ18GFD0 18000BTU

Model: A2UQ18GFD0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.250.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A3UQ24GFD0 24000BTU

Model: A3UQ24GFD0

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 16.500.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A3UQ30GFD0 30000BTU

Model: A3UQ30GFD0

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 18.750.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A4UQ36GFD0 36000BTU

Model: A4UQ36GFD0

Công suất: 36000BTU

Giá bán: 23.900.000 VNĐ

Dàn nóng điều hòa multi LG A5UQ48GFA0 48000BTU

Model: A5UQ48GFA0

Công suất: 48000BTU

Giá bán: 34.900.000 VNĐ

Điều hòa multi LG loại 2 chiều

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GSJB0

Model: AMNW09GSJB0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 5.150.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GSJB0

Model: AMNW12GSJB0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 5.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GSKB0

Model: AMNW18GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 6.600.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GSKB0

Model: AMNW24GSKB0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 7.300.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 9000BTU AMNW09GL1A2

Model: AMNW09GL1A2

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.700.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 12000BTU AMNW12GL2A2

Model: AMNW12GL2A2

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 9.100.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 18000BTU AMNW18GL2A2

Model: AMNW18GL2A2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi LG 2 chiều 24000BTU AMNW24GL3A2

Model: AMNW24GL3A2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 10.800.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW09GTUA0 9.000BTU

Model: AMNW09GTUA0

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.900.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW12GTUA0 12.000BTU

Model: AMNW12GTUA0

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.500.000 VNĐ

Dàn lạnh điều hòa multi 2 chiều LG AMNW18GTTA0 18.000BTU

Model: AMNW18GTTA0

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 9.700.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa multi LG A3UW18GFA2

Model: A3UW18GFA2

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.500.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa multi LG A4UW24GFA2

Model: A4UW24GFA2

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 26.000.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa multi LG A5UW30GFA2

Model: A5UW30GFA2

Công suất: 30000BTU

Giá bán: 29.500.000 VNĐ

Dàng nóng điều hòa multi LG A5UW40GFA0

Model: A5UW40GFA0

Công suất: 40000BTU

Giá bán: 38.900.000 VNĐ