Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều N9SKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-N9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 7.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N12SKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-N12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 8.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-N18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 14.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều N24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-N24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 20.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic dòng Inverter một chiều

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U9TKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-U9TKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.100.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U12TKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-U12TKH-8

Công suất: 12000TU

Giá bán: 12.300.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-U18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều CU/CS-U24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-U24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 25.600.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic Inverter 1 chiều (PU)

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU9TKH-8 9.000BTU

Model: PU9TKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 9.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU12TKH-8 12.000BTU

Model: PU12TKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 11.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU18TKH-8 18.000BTU

Model: PU18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 17.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter PU24TKH-8 24.000BTU

Model: PU24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 23.000.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều Invecter tiêu chuẩn (YZ)

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ9SKH-8 9.000BTU

Model: YZ9SKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 10.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ12SKH-8 12.000BTU

Model: YZ12SKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 12.650.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter CU/CS-YZ18SKH-8 18.000BTU

Model: YZ18SKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 18.900.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic dòng Inverter hai chiều cao cấp

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z9TKH-8 9.000BTU

Model: CU/CS-Z9TKH-8

Công suất: 9000BTU

Giá bán: 13.500.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z12TKH-8 12.000BTU

Model: CU/CS-Z12TKH-8

Công suất: 12000BTU

Giá bán: 15.800.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z18TKH-8 18.000BTU

Model: CU/CS-Z18TKH-8

Công suất: 18000BTU

Giá bán: 23.200.000 VNĐ

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter Z24TKH-8 24.000BTU

Model: CU/CS-Z24TKH-8

Công suất: 24000BTU

Giá bán: 31.500.000 VNĐ